mhakuLkundLini……..baino”power

fijikaL’body ‘..pryuk’t..sthiti..me…an’prdatta”’dishaye””’ANAHAT…ho..kar..udvlletit..jab…bhi…ho…..”TAB”….yah…’ u”r”d”d”h”v”a”’+…hi..rhti..hai…fir..vah.. mentaL’BODY’….se….’S”P” i ”R” i ”C”H”U”A”L”_BODY___ME….CANTEN..DVARA….